اینفوکو هیچ مسئولیتی بابت صحت اطلاعات بانک های اطلاعاتی ندارد. اکثر بانک های اطلاعاتی این مجموعه از مراجع زیربط و یا صاحبان بانک های اطلاعاتی دریافت گردیده است و با تغییرات اندکی در سایت قرار گرفته است.

بیشتر بانک های اطلاعاتی موجود، در صفحه معرفی و سفارش دارای درصد صحت اطلاعات است. این درصد صحت اطلاعات، نسبی بوده و به صورت نسبی تعیین شده است و ممکن است تا حدی خطا داشته باشد.

همچنین اینفوکو هیچگونه مسئولیتی بابت تغییر آدرس کارخانجات، تغییر شماره تلفن ها، تغییر پیش شماره شهرستان ها، ورشکستگی و یا بسته بودن کارخانجات و یا سایر مسائل نمی پذیرد.