* مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( با نام کانون تبلیغاتی طراحان جوان )